Trustees

team

Muljibhai Motibhai Chaudhari

President Shree Akhil Aanjana Seva Mandal, Mansa
team

Shree Haribhai V Chaudhari

Chairman Shree Akhil Aanjana Seva Mandal, Mansa
team

Shree Karshanbhai Chaudhari

Secretary Shree Akhil Aanjana Seva Mandal, Mansa